Lukas 22


22:1 Nalika semana lagi ngarepaké Riaya Pésta Roti Tanpa Ragi, yakuwi sing disebut Paskah.
22:2 Para pengareping imam lan para ahli Torèt lagi padha golèk réka, kepriyé bisané nyédani Gusti Yésus; sebab wong-wong mau padha wedi karo rakyat.
22:3 Iblis nuli nyurupi Yudas Iskariot, yakuwi panunggalané sekabat rolas, sing ndhèrèk Gusti Yésus.
22:4 Yudas mau nuli marani para pengareping imam lan pengareping pengawal sing jaga Pedalemané Allah, prelu kandha yèn dhèwèké saguh ngulungaké Gusti Yésus marang wong-wong mau.
22:5 Para pengareping imam lan para pengareping pengawal mau padha bungah banget, lan janji arep mènèhi dhuwit marang Yudas.
22:6 Yudas nyaguhi lan wiwit nalika semana Yudas golèk réka bisané ngulungaké Gusti Yésus marang wong-wong mau, tanpa diweruhi déning wong akèh.
22:7 Bareng wis tekan dinané Riaya Pésta Roti Tanpa Ragi, yakuwi dinané wong padha nyembelèh cempé, kanggo Riaya Paskah,
22:8 Gusti Yésus nuli ngutus Pétrus lan Yohanes, didhawuhi mengkéné: “Padha mangkata, nyawisna ubarampéné Paskah sing bakal padha kita pangan.”
22:9 Aturé Pétrus lan Yohanes mau: “Panjenengan ngersakaken dhahar Paskah wonten ing pundi?”
22:10 Pangandikané Gusti Yésus: “Rungokna! Yèn kowé mlebu ana ing kutha Yérusalèm, kowé bakal kepethuk karo wong sing lagi nggawa kendhi isi banyu. Wong kuwi etutna tekan omah sing dileboni,
22:11 banjur kandhaa karo sing duwé omah kuwi: Guru ndangu: ‘Ana ing ngendi enggoné para sekabat-Ku lan Aku mangan Paskah?’
22:12 Sing duwé omah mau nuli bakal nuduhaké kamar gedhé ana ing lotèng, sing wis pepak sapraboté pisan. Padha cawisna ubarampéné Paskah kabèh ana ing kono.”
22:13 Sekabat loro mau padha mangkat, sarta kabèh tinemu cèples kaya sing dingandikakaké déning Gusti Yésus. Sekabat loro mau nuli padha nyawisaké ubarampéné Paskah ana ing kono.
22:14 Bareng wis tekan wektuné dhahar Paskah, Gusti Yésus nuli lenggah awor karo para sekabaté.
22:15 Panjenengané nuli ngandika marang para sekabat mau: “Aku kepéngin mangan Paskah iki bebarengan karo kowé, sadurungé Aku nandhang sangsara!
22:16 Sebab ngertia! Aku bakal ora dhahar Paskah menèh, nganti apa sing diibarataké déning Paskah iki kaleksanan, yakuwi yèn Kratoné Allah wis tumapak.”
22:17 Sawisé kuwi Gusti Yésus nuli ngangkat tuwung anggur, sarta saos panuwun marang Gusti Allah, banjur ngandika: “Tuwung iki tampanana lan padha ngombéa,
22:18 sebab kowé Dakkandhani: Wiwit saiki iki Aku bakal ora ngombé anggur menèh, nganti Kratoné Allah kebabar.”
22:19 Sawisé mengkono Gusti Yésus nuli mundhut roti, banjur saos panuwun marang Gusti Allah. Roti mau nuli dicuwil-cuwil lan diparingaké marang para sekabat, pangandikané: “Iki badan-Ku, sing kaparingaké kanggo kowé. Iki tindakna minangka pengéling-éling marang Aku.”
22:20 Mengkono uga sawisé dhahar, Panjenengané maringaké tuwung anggur kuwi marang para sekabaté serta ngandika: “Tuwung iki prejanjiané Gusti Allah sing anyar, sing diresmèkaké srana getih-Ku, yakuwi getih sing diwutahaké kanggo kowé.”
22:21 “Nanging delengen! Wong sing ngulungaké Aku saiki ana ing kéné, lungguh dadi saméja karo Aku!
22:22 Putraning Manungsa pancèn pinesthi séda, kaya sing wis ditemtokaké déning Gusti Allah, nanging cilaka wong sing ngulungaké Panjenengané!”
22:23 Para sekabat nuli padha takon-tinakon, sapa sing arep ngulungaké Gusti Yésus.
22:24 Kacrita, para sekabat padha bantah-bantahan bab sapa sing dianggep pinunjul dhéwé.
22:25 Gusti Yésus nuli ngandika marang para sekabat mau: “Ratu-ratu ing donya kéné padha ngerèh rakyat, lan para pangwasa mau disebut ‘Pangayomaning rakyat.’
22:26 Nanging mungguh ing kowé, aja kaya mengkono. Malah kosokbaliné; wong sing pinunjul dhéwé ing antaramu, kuwi dadia sing asor dhéwé, lan sing dadi pengarep kuwi dadia kaya batur.
22:27 Sapa sing luwih kajèn: sing lungguh mangan ana ing méja, apa sing ngladèni dhèwèké? Mesthi waé sing lungguh mau. Nanging ana ing antaramu, Aku iki kaya batur.
22:28 Sajroné Aku nandhang susah, kowé selawasé kumpul karo Aku.
22:29 Kaya déné Sang Rama wis maringi wewenang marang Aku nindakaké Kratoné, mengkono uga kowé bakal padha Dakwènèhi wewenang nindakaké Kratoné.
22:30 Kowé bakal mèlu mangan lan ngombé karo Aku ana ing Kraton-Ku, lan kowé bakal padha lungguh ana ing dhamparing kraton mau, ngadili taleré bangsa Israèl rolas.”
22:31 “Simon, Simon, rungokna! Iblis diparengaké Gusti Allah nètèr precayamu kabèh, kaya wong tani enggoné nginteri gandumé, dipisahaké saka mrambuté.
22:32 Nanging, kowé wis Dakdongakaké, supaya precayamu aja semplah. Lan yèn kowé wis mratobat, bali marang Aku menèh, kowé kudu genti nguwataké precayané sedulur-sedulurmu.”
22:33 Wangsulané Pétrus: “Gusti, kawula sagah dipun kunjara lan pejah sesarengan kaliyan Panjenengan!”
22:34 Pangandikané Gusti Yésus: “Pétrus, ngandela! Ing dina iki sadurungé jago kluruk, kowé bakal kandha ping telu, yèn kowé ora wanuh karo Aku.”
22:35 Gusti Yésus nuli ngandika marang para sekabaté: “Dhèk biyèn nalika kowé padha Dakutus kaé, kowé ora Dakparengaké nggawa dhompèt isi dhuwit, kanthong lan sepatu. Apa kowé padha nandhang kekurangan apa-apa?” Wangsulané sing padha didangu: “Mboten! Mboten kekirangan menapa-menapa.”
22:36 Pangandikané Gusti Yésus: “Nanging saiki, sing duwé dhompèt utawa kanthong kudu digawa; lan sing ora duwé pedhang, kudu ngedol jubahé kanggo tuku pedhang.
22:37 Sebab, ngandela! Tulisan ing Kitab Suci: ‘Panjenengané bakal dianggep durjana’, tulisan kuwi bakal kelakon tumrap Awak-Ku. Lan apa sing katulis mau, saiki kelakon temenan.”
22:38 Para sekabat nuli padha matur: “Gusti, menika wonten pedhang kalih.” Pangandikané Gusti Yésus: “Wis cukup.”
22:39 Gusti Yésus banjur miyos saka ing kutha Yérusalèm, lan kaya adat saben minggah ana ing Gunung Zaitun, kadhèrèkaké déning para sekabat.
22:40 Bareng wis tekan ing kono, Panjenengané ngandika: “Padha ndedongaa, supaya aja kena ing panggodha.”
22:41 Panjenengané nuli tindak rada adoh saka kono, kira-kira saadohé wong mbalang nganggo watu.
22:42 Panjenengané nuli sujud jèngkèng ndedonga, aturé: “Dhuh Rama, menawi kepareng, mugi Paduka kersa nyingkiraken kasangsaran menika saking kawula. Éwadéné, sampun pikajeng Kawula, namunga kersa Paduka kémawon ingkang kelampahan.”
22:43 [Nuli ana malaékat saka swarga ngetingal marang Gusti Yésus, sarta nyantosakaké Panjenengané.
22:44 Gusti Yésus banget girisé, mulané saya ngganter enggoné ndedonga. Riwéné nganti kaya getih tumètès ana ing bumi.]
22:45 Sawisé rampung enggoné ndedonga, Gusti Yésus nuli murugi para sekabat. Para sekabat mau ketemu lagi padha turu, merga saka sedhihé.
22:46 Gusti Yésus nuli ngandika: “Yagéné kowé padha turu? Tangia lan ndedongaa, supaya aja kena ing panggodha.”
22:47 Sajroné Gusti Yésus isih ngandika karo para sekabaté mau, ana wong rombongan teka. Wong-wong mau diirid déning Yudas. Yudas nuli marani Gusti Yésus lan ngambung Panjenengané.
22:48 Gusti Yésus ngandika: “Yudas, apa enggonmu ngulungaké Putrané Manungsa srana ngambung iki?”
22:49 Nalika para sekabaté Gusti Yésus sing ana ing kono ngerti apa sing bakal kelakon, banjur matur: “Menapa kepareng kawula pedhang kémawon?”
22:50 Salah sawijining sekabat mau nuli nyabet abdiné Imam Agung srana pedhang, nganti kupingé tengen keperung.
22:51 Nanging Gusti Yésus ngandika: “Wis seméné waé!” Kupingé wong sing keperung mau nuli diasta lan diwarasaké.
22:52 Gusti Yésus nuli ngandika marang para pengareping imam, para pengareping pengawal Pedalemané Allah lan para panuntuning wong Yahudi, sing wis padha teka ana ing kono arep nyekel Panjenengané: “Apa Aku kokkira bégal, kokenggonmu arep nyekel Aku nganggo pedhang lan penthung?
22:53 Apa Aku ora saben dina ana ing Pedaleman Suci karo kowé, yagéné Aku ora kokcekel ana ing kono? Nanging pancèn wis tekan wektumu lan wektuné pangwasané pepeteng tumindak.”
22:54 Bareng Gusti Yésus wis dicekel, banjur diirid menyang omahé Imam Agung. Pétrus ngetutaké saka kadohan.
22:55 Wong-wong padha gawé bedhiyang ana ing satengahing plataran lan banjur padha lungguh ngubengi bedhiyang mau. Déné Pétrus nuli mèlu lungguh ana ing kono.
22:56 Salah sawijining abdi wadon, weruh Pétrus, banjur ditamataké, nuli muni: “Wong kuwi gajegé iya sekabaté Yésus!”
22:57 Nanging Pétrus sélak, uniné: “Aku ora wanuh babar-pisan karo wong kuwi!”
22:58 Ora let suwé ana wong liyané sing weruh Pétrus, nuli muni: “Kowé uga sekabaté?” Nanging Pétrus mangsuli: “Dudu, aku dudu!”
22:59 Kira-kira let sajam ana wong liyané menèh sing muni seru: “Pancèn wong kuwi sekabaté Yésus, sebab dhèwèké iya wong Galiléa!”
22:60 Nanging Pétrus mangsuli: “Kowé kandha apa? Aku ora ngerti sing kokkandhakaké kuwi!” Sanalika iku uga, sajroné Pétrus isih guneman, ana jago kluruk.
22:61 Gusti Yésus tumolèh lan mirsani Pétrus. Pétrus banjur kèlingan marang pangandikané Gusti: “Ing dina iki sadurungé jago kluruk, kowé bakal nyélaki Aku ping telu.”
22:62 Pétrus banjur metu saka ing kono lan nangis kelara-lara.
22:63 Gusti Yésus dipoyoki lan digebugi déning wong-wong sing padha nahan Panjenengané.
22:64 Paningalé ditutupi nuli ditakoni: “Bedhèken, sapa sing nggebug kowé?”
22:65 Akèh menèh tembung pamoyok sing diucapaké déning wong sing padha jaga marang Panjenengané.
22:66 Ésuké para pengareping wong Yahudi, para pengareping imam lan para ahli Torèt padha nglumpuk, Gusti Yésus banjur diladèkaké Predataning Agama.
22:67 Wong-wong mau padha takon marang Gusti Yésus: “Kandhaa, apa kowé kuwi Sang Kristus?” Gusti Yésus ngandika: “Senajan Aku kandhaa, kowé iya ora bakal ngandel,
22:68 lan senajan Aku takona apa-apa, kowé kabèh iya ora bakal mangsuli.
22:69 Nanging saiki Putraning Manungsa bakal lenggah ana ing tengené Allah Kang Mahakwasa.”
22:70 Wong mau padha muni: “Yèn mengkono, apa kowé kuwi Putrané Allah?” Pangandikané Gusti Yésus: “Ya, pancèn mengkono.”
22:71 Wong kabèh banjur padha muni: “Kita wis ora prelu seksi menèh! Wis padha krungu saka tembungé dhéwé.”

Leave a comment

Filed under 2 Prajanjian Anyar, 42 Lukas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s