Markus 1


1:1 Iki Injil bab Gusti Yésus Kristus, Putrané Allah.
1:2 Injil iki wiwité kaya sing ditulis déning Nabi Yésaya, mengkéné: ” ‘Iki utusan-Ku’, mengkono pangandikané Gusti Allah, ‘sing teka sadurungé kowé, supaya nyawisaké dalan-Mu.’
1:3 Ana ing ara-ara samun ana wong nguwuh-uwuh, ‘Padha cawisna dalan kagem Gusti; dalan-dalan sing arep diambah padha ratanen!’ ”
1:4 Ya kaya mengkono Nabi Yohanes rawuh ana ing ara-ara samun. Nabi Yohanes mbaptis lan mulang wong-wong bab pawarta saka Gusti Allah. Pangandikané: “Kowé padha mratobata, ninggala dosa-dosamu lan nglakonana dibaptis, temah Gusti Allah bakal ngapura dosa-dosamu.”
1:5 Akèh wong saka tanah Yudéa lan saka kutha Yérusalèm padha teka ngrungokaké piwulangé Nabi Yohanes. Wong-wong mau padha ngakoni dosa-dosané lan padha dibaptis déning Nabi Yohanes ana ing Kali Yardèn.
1:6 Sandhangané Nabi Yohanes kuwi digawé saka wulu unta, sabuké saka lulang. Déné sing didhahar walang lan madu alas. *madu alas: maben (madu) ingkang pinanggih ing wana.*
1:7 Nabi Yohanes ngandika marang wong akèh mau mengkéné: “Sapungkurku bakal ana Wong teka, sing kwasané ngluwihi aku. Nguculi taliné sepatu waé aku ora pantes.
1:8 Aku mbaptis kowé nganggo banyu, nanging Wong mau bakal mbaptis kowé nganggo Roh Suci.”
1:9 Ora let suwé Gusti Yésus rawuh saka kutha Nasarèt, ing tanah Galiléa. Gusti Yésus mau nuli dibaptis déning Nabi Yohanes ana ing Kali Yardèn.
1:10 Bareng mentas saka kali mau, Gusti Yésus pirsa langité kawiyak lan Sang Roh Suci sing katoné kaya manuk dara, tumurun nedhaki Panjenengané.
1:11 Banjur ana swara saka ing langit ngandika mengkéné: “Kowé kuwi Putra-Ku sing Daktresnani. Kowé sing gawé renaning penggalih-Ku.”
1:12 Sawisé kuwi, saka panuntuning Sang Roh Suci Gusti Yésus banjur tindak menyang ara-ara samun.
1:13 Ana ing kono lawasé patang puluh dina, digodha déning Iblis. Ing panggonan kono uga ana kéwan-kéwané galak, nanging para malaékat padha teka ngladosi Panjenengané.
1:14 Bareng Nabi Yohanes dikunjara, Gusti Yésus nuli tindak menyang tanah Galiléa memulang bab Injilé *Injil: tegesipun pawartos kabingahan saking Gusti Allah, ingkang paring pangapuntening dosa lan gesang langgeng dhateng saben tiyang ingkang pitados dhateng Gusti Yésus, Putranipun Allah.* Gusti Allah.
1:15 Pangandikané: “Saiki wis wayahé Gusti Allah ngedegaké Kratoné. Padha mratobata, ninggala dosa-dosamu lan precayaa marang Injil.”
1:16 Nalika Gusti Yésus tindak ing sauruting pesisiré Tlaga Galiléa, Panjenengané pirsa Simon lan seduluré, sing jeneng Andréas. Simon lan Andréas mau lagi padha njala iwak ing tlaga kono.
1:17 Pangandikané Gusti Yésus marang Simon lan Andréas mau: “Padha mèlua Aku. Kowé bakal Dakwarahi njala wong.”
1:18 Sanalika wong loro mau ninggal jalané lan ndhèrèk Gusti Yésus.
1:19 Gusti Yésus nerusaké tindaké lan pirsa menèh wong loro kakang-adhi, yakuwi Yakobus lan Yohanes, anak-anaké Zébedéus. Wong loro mau lagi padha ana ing prau, nyulami jalané.
1:20 Bareng Gusti Yésus pirsa, nuli uga ditimbali. Sekaroné nuli ninggal Zébedéus, bapakné, lan para buruhé ana ing prau, banjur ndhèrèk Gusti Yésus.
1:21 Gusti Yésus lan para muridé enggoné tindak wis tekan kutha Kapèrnaum. Ing dina Sabbat candhaké, Gusti Yésus mlebet ing sinagogé *sinagogé: menika papan pangibadahipun tiyang Yahudi.* lan miwiti mulang.
1:22 Wong-wong sing ngrungokaké padha gumun bab carané mulang. Enggoné mulang kanthi pangwasa, ora kaya pamulangé ahli Torèt.
1:23 Nalika Gusti Yésus lagi mulang mau, dumadakan ana wong kepanjingan dhemit mlebu ing sinagogé kono, karo bengok-bengok,
1:24 “Yésus wong Nasarèt, aku arep kokkapakaké? Apa teka-Mu mréné arep matèni aku? Aku ngerti kowé kuwi sapa: Kowé kuwi Wong suci, utusané Gusti Allah!”
1:25 Roh mau nuli disentak Gusti Yésus, pangandikané: “Meneng, metua saka wong kuwi!”
1:26 Dhemit mau nuli ngontang-antingaké wongé, banjur metu karo jerit-jerit.
1:27 Wong kabèh padha ndomblong merga saka gumuné, lan padha rasanan: “Wah, hébat banget. Iki piwulang anyar, sing apik banget. Wong kuwi koksekti temen! Bisa mréntah marang dhemit, lan dhemit sing didhawuhi kokiya manut!”
1:28 Krana lelakon mau kabar bab Gusti Yésus cepet banget sumebar ana ing tanah Galiléa.
1:29 Sawisé kuwi Gusti Yésus lan para muridé nuli metu saka sinagogé lan menyang omahé Simon lan Andréas. Yakobus lan Yohanes uga padha ndhèrèk.
1:30 Nalika semono ibuné maratuwa Simon lagi lara panas, nggluntung ana ing peturon. Bareng Gusti Yésus lan sing padha ndhèrèk tekan kono, Gusti Yésus nuli diaturi pirsa bab larané wong mau.
1:31 Gusti Yésus nuli marani sing lara. Tangané wong mau dicandhak lan wongé ditangèkaké. Larané panas nuli mari, lan banjur ngladèni para tamuné.
1:32 Bareng srengéngéné surup, wong-wong padha nggawa sakèhing wong sing lara lan wong sing kepanjingan dhemit, disowanaké marang Gusti Yésus.
1:33 Wong sakutha padha nglumpuk ana ing lataré omah.
1:34 Gusti Yésus banjur marasaké wong-wong mau sing padha nandhang lara rupa-rupa lan uga nundhungi dhemit akèh. Gusti Yésus ora nglilani dhemit-dhemit mau caturan, sebab dhemit-dhemit kuwi padha ngerti Gusti Yésus kuwi sapa.
1:35 Ésuké, isih umun-umun, Gusti Yésus wungu saré, terus tindak menyang panggonan sing sepi, prelu ndedonga.
1:36 Panjenengané nuli digolèki déning Simon lan kanca-kancané.
1:37 Bareng wis ketemu, nuli padha matur: “Guru, sedaya tiyang madosi Panjenengan.”
1:38 Nanging Gusti Yésus ngandika: “Kita kudu nerusaké laku kita menyang désa-désa liyané ing sakiwa-tengené kéné. Aku uga kudu martakaké Injil ana ing kono, sebab yakuwi preluné enggon-Ku teka mréné.”
1:39 Mulané Gusti Yésus nuli ndlajahi setanah Galiléa kabèh. Panjenengané martosaké Injil ana ing sinagogé-sinagogé lan nundhungi dhemit-dhemit.
1:40 Ana wong lara kusta sowan ing ngarsané Gusti Yésus. Wong mau jèngkèng, lan nyuwun supaya Gusti Yésus kersa paring pitulungan. Aturé: “Guru, menawi Panjenengan kersa, Panjenengan saged nyarasaken kula.”
1:41 Gusti Yésus mesakaké marang wong mau. Mulané banjur mulung astané. Wong mau didemèk lan ngandika: “Aku kersa. Warasa!”
1:42 Sanalika lelarané ilang, lan wong mau dadi waras.
1:43 Gusti Yésus nuli ndhawuhi lunga wong mau, karo diweling mengkéné:
1:44 “Poma, kowé aja kandha sapa-sapa bab enggonmu wis diwarasaké. Terus sowana waé marang imam, lan nyuwuna imam mau mriksa awakmu. Sawisé kuwi kowé nyaosna kurban marang Gusti Allah, manut prenatané Nabi Musa, kanggo mbuktèkaké marang wong-wong, yèn kowé wis mari temenan.”
1:45 Nanging salungané saka kono, wong mau wiwit nyebaraké pawarta kuwi tekan ngendi-endi. Mulané saben wong banjur ngerti, nganti Gusti Yésus ora bisa ngèdhèng mlebu ing kutha endi waé. Temah Panjenengané kèndel ana ing sanjabané kutha, ing panggonan-panggonan sing sepi. Éwasemono wong saka ngendi-endi meksa padha teka marani Panjenengané.

Advertisements

Leave a comment

Filed under 2 Prajanjian Anyar, 41 Markus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s