II Para Raja 4


4:1 Ing sawijining dina ana randhané nabi sowan marang Nabi Élisa, aturé: “Bapak, sémah kula sampun pejah! Bapak pirsa, bilih piyambakipun menika tiyang mursid, nanging gadhah sambutan dhateng tiyang. Samenika tiyangipun dhateng, badhé mendhet anak kula kalih-kalihipun kadadosaken réncang tumbasan, kanggé nglunasi sambutanipun sémah kula.”
4:2 Pangandikané Nabi Élisa, “Enggonku nulungi kowé carané kepriyé? Ana ing omahmu kowé duwé apa?” Aturé wong wadon mau, “Mboten gadhah menapa-menapa, kejawi lisah zaitun sebotol alit.”
4:3 Pangandikané Nabi Élisa, “Nyiliha saka tangga-tanggamu botol kothong sing akèh banget.
4:4 Kowé lan anak-anakmu banjur mlebua ing omah, lawangé kancingen. Lenga ing botolmu mau banjur esoken ing botol-botol kothong; sing wis kebak dhèwèkna.”
4:5 Wong wadon mau banjur mulih. Satekané ngomah anak-anaké dikon mlebu lan lawangé dikancing. Botol cilik sing isi lenga zaitun mau banjur dijupuk, lengané diiling ing botol-botol kothong sing dicepakaké déning anak-anaké.
4:6 Sawisé botol-botol mau kebak kabèh, wong wadon mau njaluk botol menèh. Nanging anaké mangsuli, “Sampun telas.” Lengané ing botol cilik mau iya banjur mampet.
4:7 Randha mau nemoni Nabi Élisa menèh. Pangandikané Nabi Élisa, “Lenga kuwi dolen kanggo nyaur utang-utangmu kabèh; déné turahané cukup kokenggo urip karo anak-anakmu.”
4:8 Ing kutha Sunèm ana wong wadon sugih. Ing sawijining dina nalika Nabi Élisa tindak mrana, diaturi dhahar ing omahé wong wadon sugih mau. Sebanjuré, saben tindak menyang Sunèm, Nabi Élisa mesthi pinarak lan dhahar ing omahé wong wadon mau.
4:9 Wong wadon kuwi kandha karo sing lanang, “Kula yakin, yèn tiyang sing damelé mampir mriki nika abdiné Allah. *abdiné Allah: tegesipun ‘Nabi’.*
4:10 Saéné gawé kamar cilik ing payon, di sukani dipan, méja, kursi lan lampu; kajengé piyambaké samasa mampir mriki saged sipeng.”
4:11 Ing sawijining dina Nabi Élisa rawuh ing Sunèm. Sawisé minggah ing kamaré arep ngaso,
4:12 banjur utusan Géhazi, abdiné, didhawuhi nimbali wong wadon, sing duwé omah. Sawisé wong wadon mau teka,
4:13 Nabi Élisa ndhawuhi Géhazi nakoni wong mau, “Takonana kepriyé carané enggonku males marang kabecikan lan kangèlané wong mau. Apa ana prekara-prekara sing prelu diaturaké ing ngarsané Sang Prabu utawa panglima angkatan perang.” Atur wangsulané wong wadon mau, “Kula manggèn ing satengahing sedhèrèk-sedhèrèk kula piyambak lan mboten kekirangan menapa-menapa.”
4:14 Nabi Élisa banjur takon marang Géhazi, “Yèn mengkono kepriyé bisaku males kabecikané?” Atur wangsulané Géhazi, “Tiyang èstri menika mboten gadhah anak Pak, mangka sémahipun sampun sepuh.”
4:15 Pangandikané Nabi Élisa, “Wong wadon kuwi konen mréné.” Sawisé wongé teka lan ngadeg ing ngarep lawang,
4:16 Nabi Élisa ngandika mengkéné, “Taun ngarep, mangsa kaya iki, kowé wis bakal nggéndhong bayi lanang.” Aturé wong wadon mau, “Pak, sampun gegujengan. Bapak rak abdinipun Allah!”
4:17 Nanging apa sing dingandikakaké Nabi Élisa mau nyata. Taun candhaké, kira-kira padha karo wektuné nalika Nabi Élisa rawuh mrono, wong wadon mau duwé anak lanang.
4:18 Bareng wis rada gedhé, nalika pinuju mangsa panèn, bocah mau ing sawijining dina nusul bapakné, sing lagi nunggoni wong-wong sing ngenèni gandumé.
4:19 Dumadakan bocah mau celuk-celuk sambat marang bapakné, “Pak, sirah kula sakit!” Pangucapé bapakné marang réwangé, “Bocah kuwi gawanen mulih menyang enggoné ibuné.”
4:20 Bocah mau nuli digawa mulih, nanging soréné banjur mati.
4:21 Bocahé nuli dibopong ibuné menyang kamaré Nabi Élisa, ing lotèng lan diturokaké ing dipan. Lawangé kamar ditutup menèh,
4:22 banjur kongkonan wong ngabari sing lanang, “Mbok kula sampéyan kintuni réncang jaler setunggal kaliyan kuldi setunggal. Kula badhé énggal-énggal sowan dhateng Nabi Élisa, lajeng badhé énggal wangsul.”
4:23 Sing lanang takon, “Yagéné kesusu lunga. Iki rak dudu dina Sabbat lan dudu dina Riaya Sasi Anyar.” *Riaya Sasi Anyar: Dinten libur kados dinten Sabbat (Amos 8:5). Dinten kados mekaten limrahipun déning para tiyang èstri dipun ginakaken sowan dhateng salah setunggalipun nabi, kanggé nyuwun pirsa bab pengandikanipun Gusti Allah.* Wangsulané sing wadon, “Mboten dados menapa.”
4:24 Sawisé lapaké kuldi dipasang, wong wadon mau kandha karo réwangé: “Kuldiné pecuten supaya mlayu sakatogé. Aja mandheg-mandheg yèn durung dakkon.”
4:25 Wong wadon mau banjur nyéngklak kuldiné lunga menyang Gunung Karmèl, dalemé Nabi Élisa. Saka kadohan Nabi Élisa wis pirsa wong wadon mau teka. Pangandikané marang Géhazi, “Delengen, kaé wong wadon Sunèm mréné!
4:26 Énggal pethuken, takonana kepriyé kabaré bojo lan anaké.” “Wong wadon mau kandha karo Géhazi yèn kabèh padha slamet.”
4:27 Nanging bareng tekan ngarsané Nabi Élisa banjur jèngkèng ngrangkul sampéyané. Géhazi arep nyingkiraké wong wadon mau, nanging dipenging karo Élisa, “Nengna waé! Wong kuwi lagi susah banget. Nanging Pangéran kokora ngandika apa-apa karo aku!”
4:28 Aturé wong wadon mau, “Pak, kula rak mboten nyuwun anak dhateng panjenengan. Lan kula sampun matur supados Bapak mboten paring janji ingkang mboten-mboten dhateng kula.”
4:29 Nabi Élisa banjur ngandika marang Géhazi, “Énggal, jupukna tekenku lan lungaa menyang omahé wong wadon iki. Aja mandheg nyalami wong ana ing dalan. Yèn ana wong awèh salam aja kokwangsuli. Satekamu ing omah kana, teken kuwi tèmpèlna ing rainé bocahé.”
4:30 Aturé wong wadon mau, “Atas asmanipun Allah ingkang gesang lan demi gesang panjenengan, kula mboten badhé nilar Bapak!” Sawisé mengkono Nabi Élisa banjur budhal karo wong wadon mau menyang Sunèm.
4:31 Géhazi wis mangkat dhisik, lan nyèlèhaké tekené Élisa ing awaké bocah mau, nanging ora ana tandha-tandha yèn bocahé urip menèh. Mulané Géhazi banjur matur marang Nabi Élisa, “Larénipun dèrèng tangi.”
4:32 Satekané omah kono Nabi Élisa mlebu dhèwèkan ing kamaré lan weruh jisimé bocah mau sumèlèh ing peturon.
4:33 Sawisé lawangé ditutup Élisa banjur ndedonga marang Pangéran.
4:34 Bocahé dirungkebi; tutuk, peningal lan astané ditèmpèlaké ing cangkem, mripat lan tangané bocahé. Sajroné Élisa isih mengkureb mau, badané bocahé dadi anget.
4:35 Élisa banjur jumeneng lan tindak-tindak ing kamar kono, nuli ngrungkebi bocahé menèh. Bocah mau banjur wahing ping pitu lan melèk.
4:36 Nabi Élisa banjur nimbali ibuné bocah. Bareng wong wadon mau mlebu, Nabi Élisa masrahaké bocahé marang ibuné, pangandikané, “Iki anakmu.”
4:37 Ibu mau banjur jèngkèng ing ngarsané Nabi Élisa, anaké dibopong, digawa metu.
4:38 Nalika Nabi Élisa kondur menèh ing Gilgal, satanah Israèl kabèh lagi ketrejang paceklik gedhé. Satengahé memulang para nabi, Élisa utusan abdiné njupuk kwali gedhé lan masak kanggo wong kabèh sing ana ing kono.
4:39 Ana nabi sawetara sing metu golèk janganan. Wong mau weruh bangsané labu alas, banjur methik wohé akèh banget, digawa mulih. Tanpa ngerti kuwi woh apa, woh mau ditengkel-tengkel, banjur dicemplungaké ing kwali.
4:40 Bareng wis mateng banjur diladèkaké marang wong kabèh. Nanging bareng dicicipi, para nabi mau padha alok, aturé marang Nabi Élisa, “Pak, janganipun wonten racunipun.” Wong-wong mau padha ora gelem nerusaké enggoné mangan.
4:41 Nabi Élisa banjur utusan njupuk glepung sethithik, nuli dicemplungaké ing kwaliné. Sawisé mengkono jangané dikon ngladèkaké menèh. Lan ketitik jangan mau wis ora mbebayani.
4:42 Nalika semono ana wong lanang teka saka Baalsalisa, nggawa roti jewawut rong puluh iji kanggo Nabi Élisa. Yakuwi asilé panèn kawitan ing taun kuwi, semono uga gandumé kawitan. Nabi Élisa ndhawuhi abdiné ngedum roti-roti mau marang para nabi sing ana ing kono,
4:43 nanging abdiné matur, “Rotinipun rak mboten cekap kanggé tiyang satus?” Wangsulané Nabi Élisa, “Dumen waé, supaya padha dipangan, merga Gusti Allah wis ngandika yèn kabèh bakal padha mangan nganti wareg, malah bakal turah.”
4:44 Rotiné banjur diedum. Kabèh nuli padha mangan, lan sawisé kabèh mangan, isih turah, cocog karo pangandikané Allah.

Advertisements

Leave a comment

Filed under 1 Prajanjian Lawas, 12 II Para Raja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s